Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

Statut

STATUT STOWARZYSZENIA „USTECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – ŻYJ KOLOROWO” w Ustce

Rozdział I
Postanowienia ogólne.

§ 1

Stowarzyszenie jest kontynuatorem Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku powołanego w dniu 22 marca 2005 r w ramach autorskiego projektu pn. „Żyj kolorowo” jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej Stowarzyszenia „Bene Vita”

§ 2

Stowarzyszenie „Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku –Żyj kolorowo” zwany w dalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną i działa w ramach obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej porządku prawnego.

§ 3
1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
2. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.

§ 4
1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Ustka.

§ 5
1. Stowarzyszenie może używać odznak, wyróżniającego znaku graficznego i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 6
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Stowarzyszenia
2. O przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji, o której mowa w ust,1 decyduje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 7
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, przy czym dopuszcza się zlecanie usług członkom Stowarzyszenia w sferze działalności nie związanej z działalnością Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać usługi innym osobom.
3. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać osoby nie będące jego członkami jako wolontariusze.
4. Wolontariuszom, którzy świadczą pracę na rzecz Stowarzyszenia, można pokryć niezbędne koszty związane ze świadczoną pracą.

§ 8
1. Stowarzyszenie może powoływać do realizacji określonych zadań statutowych jednostki organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu, uchwał stowarzyszenia oraz własnych regulaminów.
2. O utworzeniu i likwidacji jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia oraz nadaniu jej regulaminu decyduje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

§ 9
Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.
Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 10
Celem Stowarzyszenia jest:
1) wsparcie i aktywizacja osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2) podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości życia osób w późnej dorosłości poprzez promocję aktywności intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej oraz solidarności społecznej,
3) wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środowisku,
4) środowiskowa i międzypokoleniowa integracja seniorów,
5) wzbogacenie oferty wolnoczasowej dla osób starszych służącej zdrowemu stylowi życia w okresie późnej dojrzałości,
6) współpraca z instytucjami i organizacjami, których cele i działania zbliżone są do celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 11
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) prowadzenie działalności edukacyjnej poprzez organizację wykładów, seminariów, warsztatów lektoratów językowych. odczytów, konferencji. spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych zajęć,
2) prowadzenie samokształceniowej działalności kulturalnej. rekreacyjnej, krajoznawczej i turystyki,
3) prowadzenie działalności klubowej,
4) organizowanie poradnictwa dla osób starszych,
5) prowadzenie działalności wydawniczej,
6) prowadzenie działalności badawczej,
7) tworzenie grup samopomocowych,
8) prowadzenie działalności terapeutycznej,
9) współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich międzynarodową federacją, ze szkołami wyższymi, placówkami oświatowymi, naukowo-badawczymi, instytucjami rządowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu oraz sektorem gospodarczym.,
10) inne działania realizujące cele statutowe.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873 z późn. zm.). 3.Stowarzyszenie może - na zasadach określonych w odrębnych przepisach - prowadzić działalność gospodarczą z tym, że może być ona prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, a dochód z niej (nadwyżka przychodów nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.
4. Działalność gospodarcza, o której mowa w pkt. 1 może być prowadzona także poprzez własne jednostki organizacyjne w zakresie uchwalonym przez Zarząd.
5.Stowarzyszenie nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: zwyczajnych, wspierających i honorowych.
2. Cudzoziemcy nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być członkami Stowarzyszenia na warunkach określonych w Statucie,a obowiązujących obywateli polskich.

§ 13
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z praw publicznych.
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Stowarzyszenia, przestrzegania postanowień jego Statutu oraz uczestniczyła w działalności edukacyjnej Stowarzyszenia przez okres przynajmniej jednego roku akademickiego określonego stosownym regulaminem.

§ 14
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
2. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela

§ 15
Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Stowarzyszeniu.

§ 16
1. Przyjęcie na członka zwyczajnego i wspierającego Stowarzyszenia następuje uchwałą Zarządu Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji przez osobę ubiegającą się o członkostwo.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może w drodze uchwały odmówić przyjęcia na członka zwyczajnego.
3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
4. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi rejestr wszystkich członków z zachowaniem kolejności według daty ich przyjmowania.

§ 17
Członkowie założyciele Stowarzyszenia są jego członkami zwyczajnymi.
§ 18
1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje przez:
1) oświadczenie o wystąpieniu;
2) wygaśniecie członkostwa;
3) wykreślenie lub wykluczenie członka przez Zarząd Stowarzyszenia.
2. Wykreślenie z ewidencji członków następuje z ostatnim dniem miesiąca, w którym zostało złożone pisemne oświadczenie o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
3. Wygaśniecie członkostwa na skutek śmierci lub likwidacji osobowy prawnej następuje z dniem tych zdarzeń prawnych.
4. Skreślenie z ewidencji członka wykreślonego lub wykluczonego uchwałą Zarządu następuje po upływie 14 dni od chwili uprawomocnienia się uchwały w tej w tej sprawie.

§ 19
1. Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1) naruszenia przez członka postanowień Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
2) działania na szkodę Stowarzyszenia,
3) utraty praw publicznych..
2. Wykreślenie członka ze Stowarzyszenia następuje na skutek:
1) nieopłacenia składek przez okres 6 miesięcy;
2) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 20 1. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
2. Odpis uchwały Zarządu doręcza się zainteresowanemu w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały.
3. Od uchwały o odmowie przyjęcia w poczet członków albo od uchwały Zarząduo wykluczeniu lub wykreśleniu zainteresowany może wnieść odwołanie w ciągu 7 dni od chwili powiadomienia o podjętej uchwale. 4. Odwołanie podlega rozpatrzeniu przez najbliższe Walne Zebranie Członków. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
5. Godności członka honorowego pozbawia Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu w przypadku sprzeniewierzenia się przez członka honorowego idei Stowarzyszenia lub rażącego naruszenia postanowień Statutu.
§ 21
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
2 . Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia.

§ 22
1. Członek wspierający posiada prawo :
1) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
2) brania udziału - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 21 pkt. 2 .

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 23
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 150 osób – funkcję Walnego Zebrania przejmie Zebranie Delegatów.
3. Delegatów wybierają grupy członkowskie w proporcji 1 delegat na 10 członków. Okres kadencji delegatów trwa 5 lat.
4. Podziału na grupy członkowskie dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 24
1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów Walnego Zebrania Członków z nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz i przejecie spraw od dotychczasowych władz powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia wyboru. Do tego czasu działają władze poprzedniej kadencji.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 25
1. W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust.2, skład osobowy tych władz do końca danej kadencji jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów 2. W przypadku ustąpienia Prezesa Stowarzyszenia przed upływem kadencji, obowiązki Prezesa przejmuje Zastępca Prezesa i do chwili przeprowadzenia wyborów jego następcy przez najbliższe Walne Zebranie Członków, Zarząd funkcjonuje w pomniejszonym składzie. 3. W razie ustąpienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, zasadę określoną w ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku odwołania członka władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji, Walne Zebranie, które go odwołało, dokonuje wyboru nowego członka władz Stowarzyszenia.

§ 26
1. O ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
2. W głosowaniu uwzględnia się tylko głosy oddane „za” lub „przeciw”. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

Walne Zebranie Członków

§ 27
1. Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni;
2) z głosem doradczym – członkowie władz Stowarzyszenia, członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni goście.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje się raz w roku w terminie do 31 marca następnego roku.

§ 28
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1) ustalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia,
4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
5) uchwalanie Statutu Stowarzyszenia i jego zmian,
6) uchwalanie najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez Zarząd Stowarzyszenia,
7) uchwalanie zasad ustalenia przez Zarząd wysokości składek członkowskich,
8) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
10) rozpatrywanie wniosków złożonych przez członków i władze Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwał i postanowień w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków,
12) podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 29
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
2. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 obecnych na Zebraniu, przy co najmniej 3/4 obecności wszystkich członków Stowarzyszenia. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwoływane w szczególnie uzasadnionych przypadkach z inicjatywy:
1) Zarządu,
2) Komisji Rewizyjnej,
3) Grupy 2/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia żądania.

§ 30
1. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia powiadamia wszystkich członków z co najmniej 14 –dniowym wyprzedzeniem.
2. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał bez względu na ilość obecnych.
4. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały większością 2/3 głosów członków obecnych na Zebraniu w sprawach:
1) uchwalenia zmiany Statutu,
2) odwołania przed upływem kadencji Prezesa Stowarzyszenia lub członków władz Stowarzyszenia,
3) pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia,
4) rozwiązania Stowarzyszenia.
5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium Zebrania składające się od 3 do 5 osób, w tym: Przewodniczący Zebrania, jego Zastępca i Sekretarz. W skład Prezydium nie mogą być powoływani członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia obrad Walne Zebranie może powołać komisje lub zespoły.
7. Prezydium, komisje lub zespoły Walnego Zebrania Członków nie są organami władz Stowarzyszenia i są każdorazowo powoływane przez Walne Zebranie z grupy członków obecnych na Zebraniu.

Zarząd Stowarzyszenia
§ 31
1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje całokształtem jego działalności zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków
2. Zarząd składa się z 5 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 5 lat spośród członków Stowarzyszenia. Członkowie zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
3. Prezes Zarządu proponuje z członków zarządu kandydata na Zastępcę Prezesa za jego uprzednią zgodą.
4. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu jest Prezes lub w jego zastępstwie Zastępca Prezesa.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw uprawniony jest Prezes Zarządu z Zastępcą Prezesa działający łącznie, a w przypadku nieobecności Zastępcy Prezesa, Prezes Zarządu i inny członek zarządu łącznie, a przypadku nieobecności Prezesa Zarządu, Zastępca Prezesa łącznie z innym członkiem Zarządu.
6. Dla ważności innych dokumentów wymagany jest podpis Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności podpis Zastępcy Prezesa. Prezes, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Prezesa kieruje jednoosobowo bieżącą działalnością Stowarzyszenia oraz podejmuje decyzje w sprawach zwykłego Zarządu majątkiem Stowarzyszenia bez zaciągania zobowiązań.
7. W razie wykonywania czynności poza miejscem zamieszkania i zatrudnienia członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju Wynagrodzenia dla członków zarządu z tytułu wykonywania zleconych usług nie związanych z działalnością Zarządu ustala Komisja Rewizyjna. Członek zarządu przy korzystaniu z własnego samochodu prywatnego do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia w miejscu zamieszkania lub siedziby Stowarzyszenia może uzyskać zwrot poniesionych kosztów na zasadach wskazanych powyżej, w tym także w formie ryczałtu.
8. Zarząd zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
9. Zarząd jest władny podejmować uchwały przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosu decyduje głos Prezesa Zarządu.
10. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 32
1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i odpowiada za swoją prace przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja kierunków działalności Stowarzyszenia wytyczonych przez Walne Zebranie Członków,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
4) powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów w celu wykonania zadań statutowych, sprawowanie nad nimi nadzoru i uchwalanie regulaminów ich działalności,
5) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, wykreślania lub wykluczania członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,
6) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami, opracowywanie preliminarzy i sprawozdań finansowych,
7) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
8) podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania zobowiązań nie przekraczających kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków,
9) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
10) podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości;
11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
12) tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych oraz nadanie im regulaminów,
13) składanie sprawozdań walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu,
14) zapewnienie administracyjno-organizacyjnych warunków działalności Stowarzyszenia,
15) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
16) załatwiania innych spraw, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

3. Od uchwał Zarządu w sprawach wymienionych w ust. 2 pkt 4 służy prawo odwołania do walnego Zebrania Członków w terminie 7 dni od otrzymania uchwały Zarządu – za jego pośrednictwem. Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 4. Do realizacji swych zadań Zarząd może utworzyć Biuro Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Regulamin pracy biura uchwala Zarząd.
Komisja Rewizyjna § 33 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków
2. Komisja Rewizyjna w składzie 3 osób wybierana jest przez Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia na okres 5 lat dla kontroli gospodarki Stowarzyszenia. W składzie dwuosobowym Komisja Rewizyjna może funkcjonować w przypadku określonym w § 26 ust.3 Statutu.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami organu zarządzającego w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
nie mogą być wybrane osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem zaprzestępstwo z winy umyślnej;
6. Wyboru członków Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków dokonuje z podziałem na funkcje: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
7. Komisja zbiera się na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Komisji są protokołowane;
8. Komisja jest władna podejmować czynności przy obecności dwóch członków swego składu. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
§ 34
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej oraz zgodności z obowiązującymi Stowarzyszenie przepisami,
2) przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i żądanie od kontrolowanych sprawozdania z realizacji wniosków pokontrolnych,
3) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków;
4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
5) zawieranie umów o świadczenie usług z członkami Zarządu Stowarzyszenia,
6) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
7) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w Statucie.

§ 35
1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od członków Zarządu Stowarzyszenia składania pisemnych bądź ustnych wyjaśnień kontrolowanych spraw.
2. Na żądanie upoważnionego członka Komisji Rewizyjnej Zarząd oraz osoby prowadzące poszczególne formy działalności obowiązane są udostępnić wszystkie dokumenty dotyczące zakresu kontroli.
3. Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół zawierający ustalenia kontroli i przekazuje go kontrolowanemu.
4. W przypadku zawarcia w protokole wniosków pokontrolnych kontrolowany najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu przedstawia Komisji Rewizyjnej informację o swoim stanowisku wobec ustalonych wniosków.
5. W przypadku rażących nieprawidłowości w pracach Zarządu, Komisja Rewizyjna jest zobowiązana skierować odpowiednie wnioski do Walnego Zebrania Członków.
6. Szczegółowy tryb i formy działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin przez nią uchwalony.

§ 36
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.
§ 37
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 38
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 39
Majątek Stowarzyszenia powstaje z przychodów działalności statutowej pochodzącej:
1) ze składek członkowskich,
2) odpłatnej działalności statutowej,
3) dochodów z nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
4) dotacji,
5) darowizn, zapisów, spadków i ofiarności publicznej,
6) dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,
7) pozostałe wpływy z działalności statutowej.

§ 40
1. Składki członkowskie wpłacane są w dwóch równych ratach do końca pierwszego i trzeciego kwartału bieżącego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd Stowarzyszenia w uchwalonym przez siebie regulaminie
3. Składka wpłacona w należnej wysokości nie podlega zwrotowi.

§ 41
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 42
Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio § 32 ust. 6 Statutu.
§ 43
Zarząd Stowarzyszenia za zgodą Walnego Zebrania Członków może tworzyć fundusze celowe, wyodrębniając w tym celu posiadane w swojej dyspozycji środki finansowe.
§ 44
Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.
§ 45
1. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów Stowarzyszenia oraz osób, z którymi członkowie pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalszej części Statutu „osobami bliskimi”.
2. Stowarzyszenie nie może przekazywać majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Stowarzyszenie nie może udostępniać wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze postanowień niniejszego Statutu.
4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe”.
Rozdział VI Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 46
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz.104 z późniejszymi zmianami).
§ 47 Niniejszy, jednolity tekst Statutu został przyjęty Uchwałą NR.1/2011 Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków w dniu 23 lutego 2011 r. i w chodzi w życie z dniem jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.