Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.
KRS 0000263404, nr konta bankowego: 44 9315 0004 0000 2479 2000 0010
Piątek, 15.02.2019

I Otwarty Pojedynek Oortograficzny 55 + i 55 –

I OTWARTY POJEDYNEK ORTOGRAFICZNY 55 + i 55 – USTKA KONTRA SŁUPSK KONTRA GMINA USTKA pod patronatem burmiasta miasta Ustka Jana Olecha, Starosty Słupskiego Sławomira Ziemianowicza, Wójt Gminy Ustka Anny Sobczuk- Jodłowskiej oraz rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku prof. Romana Drozda patronat medialny : Głos Pomorza i Kurier Ustecki Ustka, 28 maja 2011r ( sobota) godz.12.00, kino „Delfin” Zapraszamy reprezentacje mieszkańców oraz osoby indywidualne.

Zwycięzca uhonorowany zostanie tytułem „Mistrza Ortografii 2011” oraz nagrodą ufundowaną przez Burmistrza Miasta Ustka; Zdobywcy II i III miejsca oraz zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody ufundowane przez Sponsorów.

W programie : napisanie dyktanda, występ grupy tańca irlandzkiego ELPHIN z Trójmiasta, warsztat taneczny, konkursy, słodki poczęstunek przygotowany przez słuchaczki Usteckiego UTW oraz kiermasz Koła Gospodyń Wiejskich z Wodnicy. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy w poniedziałki i wtorki w godz.9.00-14.00 osobiście w siedzibie Usteckiego UTW oraz pod numerem telefonu (59)8146498, email : biuro.uutw@wp.pl w terminie do 20 maja 2011r. (Organizatorzy dopuszczają także możliwość zgłoszenia w dniu Pojedynku).

Regulamin konkursu:

Regulamin pierwszego pojedynku ortograficznego o tytuł mistrza ortografii 2011

 

1.  Organizatorzy i Patronat:

1. Organizatorami Pierwszego Otwartego Pojedynku Ortograficznego są Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

2. Pojedynek odbędzie się pod honorowym patronatem: Burmistrza Miasta Ustka, JM Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku, Wójta Gminy Ustka, Starosty Słupskiego.

 

2. Zasady uczestnictwa:

1. W Pojedynku mogą uczestniczyć osoby, które zgłoszą swój udział telefonicznie lub osobiście w biurze Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tel. 598146498 w poniedziałki i wtorki w godzinach 9.00-14.00, w terminie do 20. maja 2011 roku (organizatorzy dopuszczają także możliwość zgłoszenia w dniu Pojedynku).

2. Udział w Pojedynku jest bezpłatny.

3. Przystępujący do konkursu uczestnik podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).

4. Każdy z uczestników Pojedynku wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonej czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

5. Absolwenci filologii polskiej mogą wziąć udział w Pojedynku, nie będą jednak  klasyfikowani.

6. Organizatorzy zapewniają papier liniowany, sztywną podkładkę pod papier oraz długopisy.

 

 

3. Jury:

Nad przebiegiem konkursu czuwa Jury, złożone z językoznawców pod przewodnictwem dra Jarosława Szuty, zastępcy dyrektora Instytutu Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku.

 

4. Przebieg konkursu:

a) Konkurs odbędzie się w Kinie „Delfin” w Ustce 28 maja 2011 roku o godzinie 12.00.

b) Podczas pisania tekstu dyktanda uczestnikom nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych, porozumiewać się między sobą, opuszczać sali przed zebraniem prac, korzystać z wszelkich urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, notesów, laptopów itp.), słowników.

c) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.

d) Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.

e) Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna.

f) Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego (lub grupy wyrazów w przypadku pisowni łącznej i rozłącznej) i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone, a wprowadzone poprawki jednoznaczne. Również w naniesionych poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.

g) Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.

h) Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia, pop czym nastąpi ogłoszenie wyników.

i) Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.

j) Teksty dyktand zostaną opracowane na podstawie zasad pisowni i interpunkcji, zawartych w "Wielkim słowniku ortograficznym PWN" pod redakcją Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 oraz 2008.

 

5. Nagrody:

- Zwycięzca zostanie uhonorowany tytułem „Mistrza Ortografii 2011” oraz nagrodą Burmistrza Miasta Ustka;

- Zdobywca II miejsca uhonorowany zostanie nagrodą Wójta Gminy Ustka;

- Zdobywca III miejsca uhonorowany zostanie nagrodą Starosty Słupskiego

- kolejni laureaci otrzymają nagrody zgodnie z propozycją jurorów;

- Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

 

6. Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.

2. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania postanowień regulaminu przez uczestników konkursu.

Organizatorzy : Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku – Żyj kolorowo oraz Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku z udziałem w rywalizacji Słupskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Sponsorzy : Burmistrz Miasta Ustka, Wójt Gminy Ustka, Starosta Słupski, Akademia Pomorska w Słupsku, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dolina Charlotty, Hotel Lubicz w Ustce, Hotel Royal Baltic w Ustce, Serdecznie zapraszamy do udziału oraz do zacnego grona Sponsorów ! Darmowy autobus ze Słupska do Ustki odjedzie w dniu 28 maja br. z Placu Zwycięstwa o godz.11.00


Strona powstała przy wsparciu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2011 oraz budżetu Gminy Miasto Ustka.